More selected projects

EEN ONTWERPEND ONDERZOEK WAARBIJ BRABANT WONEN EN STUDIO 1:1
ZOEKEN NAAR MANIEREN OM ECOSYSTEMEN TE VERSTERKEN IN DEN BOSCH EN OSS.


ecosystemen

Als grote woningbouwcorporatie – met ruim 20.000 woningen verspreid over Den Bosch en Oss – heeft Brabant Wonen de ambitie om te onderzoeken hoe zij kunnen bijdragen aan een prettige gezonde leefomgeving voor haar huurders. Deze ambitie heeft Brabant Wonen vastgelegd in een duurzaamheidsakkoord. Voor Den Bosch is dit ondertekend in oktober 2018 en voor Oss in november 2019. Dit duurzaamheidsakkoord dient vier doelen: Verduurzamen energie,Vergroten collectief bewustzijn, Circulair wonen en werken en Versterken ecosystemen.

Er is gezocht naar nieuwe kansen, concepten, gebieden of processen, waarbij bijvoorbeeld hittestress wordt tegengegaan bij nieuwbouw of waardoor woningen klimaat adaptief worden door onderhoud of renovatie. Door dit soort kansen te verkennen en dichtbij de kerntaak van Brabant Wonen als woningcorporatie te blijven, kunnen waardevolle concepten ontstaan waarmee Brabant Wonen op verschillende manieren kan bijdragen aan het versterken van ecosystemen.

20200709 Ecosystemen20200709 Ecosystemen

Dit onderzoeks- en ontwerptraject is enerzijds gegroeid door informatiewinning tijdens het gehele proces. Anderzijds is het gevoed door reacties en input van de betrokkenen binnen Brabant Wonen. Ook zijn projecten en locaties in Den Bosch en Oss bezocht die met de insteek van dit project te maken hebben en is er gesproken met mensen binnen de Gemeente Den Bosch en Oss en ‘stakeholders’, zoals bijvoorbeeld het bedrijf Donkergroen, [RV1] dat recent is gestart met het groenonderhoud van Brabant Wonen.

Als onderdeel van het proces heeft Studio 1:1 ook twee ‘design thinking’-sessies georganiseerd, waarbij eerste concepten zijn besproken met een betrokken groep medewerkers van Brabant Wonen (de groene gangmakers) die verschillende TNS- (The Natural Step) trainingen hebben gedaan. De uitkomsten zijn weer voeding geweest voor de verdere uitwerking en versterking van de concepten.

ONDERZOEK


 

Onderzoek uitvoeren is een belangrijk doorlopend onderdeel van het project geweest. Door veel en verschillende soorten informatie (zoals statistieken of kaarten) leesbaar en begrijpelijk samen te brengen, zijn verbanden gelegd. Door bijvoorbeeld in beeld te krijgen waar Brabant Wonen precies woonbezit of groenbezit heeft,

is op een later moment een concept onderbouwd met deze gegevens. Hierdoor kon bijvoorbeeld een selectie worden gemaakt van welke nieuwbouwprojecten zouden kunnen bijdragen aan een stedelijke ecologische verbinding.

VIER ECOSYSTEMEN


 

De hoofdvraag ‘hoe kan Brabant Wonen ecosystemen behouden of versterken?’ Hebben we het opgedeeld in vier categorieën:

hittestress, wateroverlast , biodiversiteit  en luchtkwaliteit

Binnen deze vier categorieën heeft Studio 1:1 een verkenning gedaan in welke wijken, straten of bij welke nieuwbouw- of renovatieprojecten kansen liggen om aan deze ecosystemen bij te dragen. Hierbij is steeds het doel van Brabant Wonen in het oog gehouden om een gezonde, prettige leefomgeving voor de huurders te hebben of creëren. Het voorkomen van wateroverlast, voldoende (biodivers) groen, een schone lucht en geen overmatige hitte horen daarbij.

‘DESIGN THINKING’-SESSIES


 

Belangrijk onderdeel van het onderzoek was om middels ‘design thinking’-sessies met intern betrokkenen van Brabant Wonen tot innovatieve concepten te komen. Dit zijn sessies waarbij middels een bepaalde creatieve en visuele methode deelnemers tot (ver)nieuw(d)e inzichten of concepten komen. De sessie is zo opgezet en vormgegeven dat enerzijds ‘alles kan’ zodat er ‘out of the box’ wordt gedacht. Anderzijds worden kansrijke concepten verder uitgedacht, zodat ze haalbaar worden. Door deze aanpak groeit het collectief bewustzijn binnen de organisatie en het intern draagvlak. Het is ook praktisch een manier gebleken om concepten te

 

toetsen vanuit verschillende invalshoeken (onderhoud, renovatie, nieuwbouw, communicatie, etc.).De methodiek zorgde ervoor dat de deelnemers op een creatieve manier ‘anders’ naar een gebied en/of processen gingen kijken, wat tot nieuwe inzichten heeft geleid. Tijdens de eerste sessie hebben de deelnemers naar het gebied gekeken vanuit ‘nieuwbouw & renovatie’, ‘groenbeheer en bewonersbetrokkenheid’ en ‘mutatieprocessen’. Hier zijn 16 concepten/kansen uitgekomen. Tijdens de tweede sessie zijn de vier meest kansrijke concepten door de aanwezigen verder uitgedacht vanuit verschillende invalshoeken.

 

Het mag duidelijk zijn dat er veel enthousiasme en energie binnen Brabant Wonen aanwezig is om voor huurders tot een gezonde, groene, klimaat bestendige en duurzame leefomgeving te komen. Er wordt al veel gedaan om dit te bereiken en er heerst een open houding ten opzichte van nieuwe ideeën en kansen. Wanneer beleid of processen of projecten worden aangepast om tot de hierboven omschreven leefomgeving te komen, is een belangrijk advies om dat gericht en tactisch te doen.
 

Bij elke verandering en vernieuwing zou er gekeken moeten worden naar hitte, droogte, wateroverlast, ecologie (gebrek of behoefte) en luchtkwaliteit. Op deze manier kan Brabant Wonen veranderingen gericht toepassen. Zet bijvoorbeeld maximaal in op ‘biodivers groen’ wanneer een nieuwbouw- of renovatieproject in of dichtbij een stedelijk ecologisch zoekgebied licht. Wanneer dat niet zo is, zijn misschien opgaven zoals wateroverlast, urgenter. Versterk ecosystemen gericht!

ecosystemen workshop1ecosystemen workshop1

PROJECT INFO


PARTNER LOGO'S


 

IN OPDRACHT VAN
→ Brabant Wonen