More selected projects

EEN BREDE AANPAK VOOR EEN 
KLIMAATADAPTIEF CRANENDONCK

 


craantje klimaat

De gemeente Cranendonck zet al een aantal jaren in op vergroening en klimaatadaptatie. In eerste instantie vanuit een strategische visie waar ook een aantal klimaat-kaarten onderdeel van zijn. In het verlengde hiervan is Studio 1:1 gevraagd om een aantal onderdelen mee uit te werken en uit te voeren. Enerzijds is dat een brede communicatie campagne geworden gericht op klimaatadaptatie. Centraal figuur in deze campagne is ‘Craantje Klimaat’ die bewoners en ondernemers op een grafische wijze meeneemt in de urgentie van klimaatadaptatie,

 

de noodzaak van actie en wie- wat- waar kan doen. Deze brede communicatie stijl heeft Studio 1:1 samengevoegd in een huisstijlhandboek. Concreet object dat is uitgevoerd binnen deze campagne is een ‘klimaat bord’ (een soort digitale regenmeter) bij basisschool De Schatkist. Aanvullend heeft Studio 1:1 ook ingezet op participatie sessie met omwonenden van het Boudriepark in Budel. Deze input heeft Studio 1:1 vervolgens gebruik als basis voor het schetsontwerp voor dit park. 

2000x1333 Craantje klimaat v12000x1333 Craantje klimaat v1

CRAANTJE KLIMAAT


 

‘Craantje Klimaat’ is een illustratieve weergave van een kraanvogel (de vogel waar de gemeente Cranendonck o.a. haar naam aan dankt). Dit karakter is het centrale figuur als onderdeel van een brede communicatie aanpak die Studio 1:1 voor de gemeente Cranendonck ontwikkelde. In een voortraject heeft STUDIO 1:1 een concept en ontwerp ontwikkelt waarmee de gemeente kan communiceren over ‘klimaat-adaptieve projecten’. Vanuit het perspectief van Craantje Klimaat kan breed worden gecommuniceerd over klimaat-adaptieve opgaven. Aan de hand hiervan heeft STUDIO 1:1 een reeks losse illustraties ontworpen, waarmee de gekozen stijl breder zichtbaar werd. Hierna heeft STUDIO 1:1 een beknopt ‘huisstijl’ document gemaakt, waar de grafische uitgangspunten in staan. Tot slot heeft STUDIO 1:1 twee producten verder uitgewerkt (de introductie van Craantje Klimaat en een ‘wadi kaart’) als opmaat naar een reeks toekomstige producten. 

Als onderdeel van deze communicatieaanpak heeft de gemeente Cranendonck ook de vraag gesteld om na te denken over een concept om het ‘groen-blauwe’ schoolplein van De Schatkist in Budel te benadrukken. Na conceptontwikkeling en verschillende schetsontwerpen is hier een bord uitgekomen waarmee Craantje Klimaat communiceert hoeveel m3 water de nieuwe wadi naast de school heeft verwerkt. Een soort grote digitale ‘regenmeter’. Het regenwater van het schoolplein en een groot deel van het dak stroom richting de wadi en trekt dan de grond in. Hiermee wordt het riool niet overbelast bij grote regenbuien. Aan de hand van locatie specifieke meetgegevens loopt de teller door het jhaar 

Posters Craantje KlimaatPosters Craantje Klimaat

PARTICIPATIE


 

ONTWERP


 

Voor het Boudriepark in Budel heeft de gemeente Cranendonck aan Studio 1:1 gevraagd om, middels participatie met bewoners uit de omgeving, tot een schetsontwerp. Het huidige park is wat verouderd, een vrij groot deel is verhard door middel van asfalt en de vijver wordt op peil gehouden door een pomp. Wens van de gemeente is om het park biodiverser en klimaatadaptiever te maken. De verharding zou weg kunnen waardoor regenwater de grond in kan trekken in plaats van het riool. De vijver zou aangepast kunnen worden tot een wadi, waardoor het regenwater op een natuurlijke wijze wordt vastgehouden en de grond in kan trekken. Het huidige park bestaat ook grotendeels uit gras, waarmee de biodiversiteit niet heel hoog is. Tot slot zijn ook de speel elementen verouderd. 

Studio 1:1 heeft ingezet op twee participatie momenten waarbij alle omwonenden van het Boudriepark zijn uitgenodigd. De opkomst was hoog en bewoners zaten vol met ideeën en input voor de opwaardering van het park. Tijdens de eerste sessie is nagedacht over het oppervlakte dat nu verhard is. Tijdens de tweede sessie over het gehele Boudriepark. Hierna heeft Studio 1:1 ingezet op het vertalen van deze input tot een samenhangend schetsontwerp. Het ontwerp is opgebouwd tot meer ‘vollere’ en meer biodiverse begroeiing van het park (nu veelal gras). Regenwater vanuit de omgeving loopt via ontworpen gootjes via het oppervlakte richting de centrale wadi. Door natuurlijke speelelementen is dit een plek geworden om te spelen. Vanuit de wens van veel bewoners en vooral jongeren zijn er ook veel speel- en sport elementen opgenomen in het schetsontwerp. 

Cranendonck Plattegrond_Tekengebied 1 kopie 2Cranendonck Plattegrond_Tekengebied 1 kopie 2
Cranendonck Plattegrond v4-08Cranendonck Plattegrond v4-08

IN OPDRACHT VAN
→ Gemeente Cranendonck

ONDERZOEK & ONTWERP
→  Studio 1:1