More selected projects

DESIGN RESEARCH NAAR RESTSTROMEN
VAN WATERSCHAP DE DOMMEL 


reststromen
 

Binnen het watersysteem, de waterketen en de bedrijfsorganisatie van Waterschap de Dommel stromen enorm veel reststromen en -materialen. Met een aantal daarvan wordt, ook door andere waterschappen, al sinds langere tijd gezocht naar innovatieve toepassingen. Het onderzoek heeft zich enerzijds gericht naar soorten reststromen, processen en toepassingen. Parallel daaraan is ingezet op 3 werksessies met experts binnen Waterschap de Dommel. Voor elke sessie zijn verschillende specifieke ‘design thinking’ methodes bedacht, ontworpen en toegespitst op dit project en onderzoek.Tot slot waren de opgehaalde kansen vanuit de derde sessie input voor eerste concepten en schetsen om de potentie van een kans te onderzoeken. Ook om hierbij (een) potentiele stakeholder(s) in kaart te brengen.

→ "De uitkomst van het design
research project inspireert en
biedt kansen om in gesprek
te gaan met stakeholders!"
ERIK VAN KRONENBURG, WATERSCHAP DE DOMMEL

Studio 1op1_E6A9593Studio 1op1_E6A9593

DUTCH DESIGN WEEK 


 

De reststromen leidden tot drie knikkerbanen waarin je het afval letterlijk kan zien stromen. Deze objecten maken het mogelijk om ook anderen dan experts in het gesprek te betrekken, en zo zal Waterschap De Dommel deze ook gebruiken, op evenementen en in huis. Tijdens de Dutch Design Week is het project, en de knikkerbanen onderdeel geweest van de 'Embassy of Water'. 

Deze verbreding van de groep die over zo’n complex probleem als het verwerken van afvalstromen spreekt is nodig, want het Waterschap weet dat zij onderdeel is van een grotere cirkel in de natuur en de economie, en de circulariteit waarop steeds meer plaatsen naar gestreefd wordt vereist een steeds bredere samenwerking waarin ook burgers en consumenten niet kunnen ontbreken.

Studio-1op1_E6A9626Studio-1op1_E6A9626

GEBIEDSONDERZOEK


 

Het direct verwerken en visueel maken van gegevens, gebieden en kaart(lagen) zorgt voor een zichtbaar en leesbaar geheel. Basis informatie die gedurende het project en onderzoek groeit en die op gerichte momenten kan worden ingezet tijdens het project. Mogelijk biedt een kaart laag uit dit beginstadium aan het eind van het project een

inzicht. Mogelijk roept het vragen op door niet voor de hand liggende informatie naast- of op elkaar te leggen, en levert dat nieuwe inzichten op. Deze manier van ontwerpend onderzoek is inhoudelijk breed, sterk visueel en kan op elk moment in het project nuttig zijn.

WERKSESSIE 1 


 

In deze eerste werksessie is ingezet op het ophalen van zo veel mogelijk informatie en het creëren van een gezamenlijk beeld en duidelijke kaders en doelen waar ‘we’ het over hebben. Hierdoor creëer je eigenaarschap en betrokkenheid bij het project. Het ontworpen ‘spelbord’ bestond uit een centrale kaart van het beheersgebied van Waterschap de Dommel en aan de zijkanten vier kleinere borden die per persoon in te vullen waren. Inhoudelijk bestond ronde 1 uit het ‘ophalen van informatie’.

Ronde twee, drie en vier uit het categoriseren en prioriteren van die informatie. De laatste ronde bestond uit het inzoomen op een reststroom. Het resultaat was een duidelijk beeld van alle soorten reststromen en een globale indicatie van de (mogelijke) potentie van bepaalde soorten. Aanvullend was het erg waardevol dat experts met verschillende achtergronden met elkaar over hetzelfde onderwerp in gesprek gaan. Dit levert interne betrokkenheid op. 

WERKSESSIE 2 


 

Voor de tweede werksessie is het resultaat van de eerste sessie verwerkt en samengevoegd met het tussentijds ontwerpend onderzoek. Het doel van deze tweede sessie was om gezamenlijk, vanuit de verschillende expertises binnen Waterschap de Dommel, een aantal reststromen in detail door te lopen.

Door dit zowel voor het watersysteem, de waterketen en de bedrijfsvoering te doen, ontstond er overlap, en wekte het onderling vragen op waarmee er ruimte ontstond om het bestaande systeem te bevragen. Waarom gaat het zoals het gaat, en waarom kan dat
niet anders? 

sessie-2-mock-up-ander-formaatsessie-2-mock-up-ander-formaat

WERKSESSIE 3


 

Voor de derde en laatste werksessie was het van belang om, aan de hand van de opgebouwde informatie, te komen tot nieuwe kansen, ideeën en toepassingen voor reststromen en materialen. Ook om te verkennen welke afnemers, partijen

of stakeholders voor die concepten van belang zijn.Tijdens deze sessie was er de ruimte om breed en conceptueel te denken. Los van de realiteit en bestuurlijke besluiten en prioriteiten. Dit leverde nieuwe inzichten en kansen op.

poster-conceptenposter-concepten

RESULTAAT ONDERZOEK


 

IN OPDRACHT VAN
→ Waterschap de Dommel

→  Design Academy Eindhoven
    lectoraat 'Strategic Creativity'


ONDERZOEK & ONTWERP
→  Studio 1:1

Studio 1:1 richt zich op onderzoek en ontwerp in de openbare ruimte. Sociale en ecologische vraagstukken staan centraal, waarin de mens en haar omgeving vernieuwde samenhang krijgen.

                     

ADRES
Prins Hendriklaan 10
3071 LD Rotterdam

010 30 70 682
info@studio1op1.nl